Abagibeli Besizinda se-Go!Durban Cycle Academy Bayilungele iPMB MTB Festival

Photo credit: Tyron Mackenzie

Photo credit: Tyron Mackenzie

Abagibeli bamabhayisekili adlalelwa obhuqwini abaqhamuka kwisizinda sabagibeli i- GO!Durban Cycle Academy, behlangene neqembu i-Kargo Pro Cycling Team, bayalithakasela ithuba lokudlala ezintabeni zaseCascades MTB Park eMgungundlobu. Lomdlalo oqale ngo-30 April futhi ophela ngoMsombuluko umhlaka 2 May, ukunyaka wesibili udlalwa.

Bekade bebekhona kwimidlalo oyingxenye yemincintiswano ewuchungechunge kwisifundazwe, labagibeli abasha kulemidlalo bayazivocavoca futhi bayaziqeqesha ukuze baqophisane nezihlabane ezinkulu ukuze bazikale amandla nokulunga kwabo belungela imidlalo yama-Olympics esigabeni sokuqwala izintaba.

Isizinda futhi okuyisikole sabagibeli i-GO!Durban Cycle Academy savulelwa ukuze siqeqeshe abagibeli bendawo futhi nokuba sihlanganise intsha ukuze yazane kangconywana ngokudlala amabhayisikili. Lesisizinda sisiza ngezinto ezimubalwa, njengokukhulisa, ezemidlalo Kanye ngokuhamba.

Umphathi weqembu i-Kargo Pro MTB Team uShaun Peschl, uyachaza ukuba abagibeli abasafufusa abayingxenye yesizinda i-GO!Durban Cycle Academy vele sebeyaqhudelana emidlalweni yesifundazwe njenge-KZNMTB XCO Provincial Series Kanye ne-KwaZulu-Natal High School Series, okuyimiqhudelwano ewuchungechunge kwisifundazwe saKwaZulu-Natal Kanye nasezikoleni ngokulandelana yawo. Labagibeli sebeqalile ukukhombisa izimpawu zokucosha amaqhinga okuyiwona abalulekile kulomdlalo wamabhayisikili.

“Ithalente likhona vele futhi alishodi kodwa ngokuba ingxenye yesmiqhudelwano emazingeni esifundazwe kanye nasezikoleni, siyabahlangabeza ngokuthi bathathe ukuqhudelana kwabo bakuse emazingeni aphakemeyo,” kusho uPeschl. “Sesithathe igenge le encane kuyo yonke imidlalo yeXCO Cup Series ewuchungechunge lana kulesisifundazwe saKwaZulu-Natal kanti futhi bayakuthakaselela ukuba bazivivinye futhi babe yingxenye ye-PMB MTB Festival ekupheleni kwenyanga uApril.”

Inqalasizinda yokuqeqesha abagibeli i-Go!Diurban Cycle Academy, ebheka ukuthi ikhulise amandla nomfutho womgibeli ngamunye, ihlangene neqembu labagibeli i-Kargo Pro Cycling Team futhi ekuyiqembu elidlulisela abagibeli asebelungele ukuqophisana ezingeni eliphezulu. Ngephezu kwalokho, lenqalasizinda inika abagibeli abampofu ithuba lokuba benze kangcono futhi baphakamise izinga nesigaba abashova kusho.

“Siyazama ukuba sibagqugquzele ukuthi ba bawagibele futhi baqophisane kaningi kakhulu,”kuqhubeka uPeschl. “Ukuziqeqesha kuyisiqalo kanti bayadinga ukuba bangenele imiqhudelwano ezobavula amehlo futhi ibanike ulwazi elizobenza balungele ukuba babe yingxenye yemidlalo nemiqhudelwano emikhulu. Lokhu ayikho enye indlela yokukufundisa ngaphandle kokuba ugibele ibhayisikili uhambe uyoshova.”

Njengoba amalungiselelo okuya nokuqhudelano kwimidlalo yamazwe ake abuswa izwe laseNgilandi aziwa ngokuthi ama-2022 Commonwealth Games azodlalelwa edolobheni laseThekwini, abagibeli namaqhawe amancane futhi awayintsha njengalawa angatholakala athathwe ukuze ayoqeqeshwa kuleminyaka eyisithupha esele ukuze aphile amaphupho yawo yokumela izwe layo emidlalweni efana ne-2022 Commonwealth Games. Kanti indawo lena yokuqhudelana obhuqwini lana ebambene khona kwi-PMB MTB Festival eCascades MTB Park ilapho imijaho ye-XCO izibanjelwa khona ngonyaka ka2022. Eminye imidlalo yamabhayisikili aqudelana obhuqwiniizobanjelwa ngayo lempelasonto ende eMgungundlovu kwi-PMB MTB Festival imi kanjena:

NgoMgqibelo, 30 April
UCI Junior World Series XCO
UCI Elite XCO HC

NgeSonto, 1 May
SA Marathon Championships Masters 30+
Development Races

NgoMsombuluko, 2 May
Enduro Competition
KZN Inter-Schools MTB Series 

Imidlalo ye-Pietermaritzburg MTB Festival iqhudelana e-Cascades MTB Park kusukela ngomhlaka- 30 April kuze kube umhlaka-2 May 2016 kanti futhi lemidlalo iyingxenye yemidlalo yamabhayisikili emikhulukazi kwizwekazi lease Africa eyaziwa ngokuthi i-Africa Bike City project kuyo inhlokodolobha  yesifundazweuMgungundlovu. Imizamo yokuthuthukisa imidlalo wamabhayisikili kanye nokuseka abagiubeli abasafufufsayo endaweni yokuqhudelana eMgungundlovu e-Cascades MTB Park kanye nabasebenzi bakhona, abagibeli kanye nabaphathi bazama konke abangakuzama ukuze baqinise futhi bakhulise isizinda sabagibeli kanye nenani labagibeli ukuze babe baningi abazoqhudelana emidlalweni ye-2022 Commonwealth Games. Ukuze uthole eminye imininingwane ngomqhudelwalo lona obanjelwe edolobheni laseMgungundlovu i-2016 PMB MTB Festival xhumana nathi ku-http://www.cyclingsa.com/2016-pmb-mtb-festival/.